Techniczne szczegóły okablowania sieciowego i jego pomiarów.

 

            Polska Norma PN-EN 50173 (1999) określa zarówno generalny schemat jak i nośniki (media) stosowane w okablowaniu strukturalnym. Niniejsza strona opisuje poszczególne rodzaje kabli stosowanych w nowoczesnych rozwiązaniach kategorii 5 i 5E, a następnie parametry pomiarowe sprawdzane przy dopuszczeniu połączenia do odpowiedniej kategorii. Czytelnik znajdzie tu także podstawowe wzory i definicje stosowane przy tego typu pomiarach.

            Obecnie stosuje się 2 podstawowe rodzaje kabli: miedziane (tzw. skrętka) i światłowodowe. Wprawdzie istnieje tendencja do stosowania światłowodu ze względu na dużo mniejsze straty (tłumienie) transmisji i jej zakłócenia; z drugiej jednak strony tradycyjna skrętka jest dużo łatwiejsza do łączenia, wymiany uszkodzonych odcinków i instalacji. Dlatego normy preferują skrętkę do połączeń lokalnych (obszaru roboczego) a przewód światłowodowy do okablowania strukturalnego.

Kable skrętkowe.

            Podstawowym elementem takiego kabla jest para skręconych przewodów miedzianych w izolacji (ang. twisted pair). Z punktu widzenia sygnału para taka stanowi linię symetryczną, o obciążeniu indukcyjno-pojemnościowym (oporność właściwa miedzi traci na znaczeniu wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału). Pary takie są łączone po 4 tworząc w zależności od wykonania:

 • Kabel UTP (unshielded twisted pair). Pary nie są ekranowane.

 • Kabel FTP (foiled twisted pair). Poszczególne pary otoczone są folią.

 • Kabel STP (shielded twisted pair). Każda z par jest ekranowana oplotem.

 • Kabel SFTP łączący cechy FTP i STP.

            Dodawanie poszczególnych elementów zwiększa cenę kabla. O ile osłonka foliowa co najwyżej porządkuje pary, zastosowanie oplotu na każdej z par poprawia zdolność przenoszenia sygnału o ok. 50% (patrz tabela dopuszczalnych długości kabli dalej).
            Każda z par ma określony normą kolor (zielony, niebieski, pomarańczowy, brązowy): Jeden z przewodów pary ma izolację w podanym kolorze a jego towarzysz izolację białą z paskami w kolorze pary. Norma określa dokładnie w jakiej kolejności poszczególne pary powinny być przyłączone do gniazdka typu RJ-45 (tzn. „amerykańskiego telefonicznego”). Istnieją dwie takie sekwencje przedstawione poniżej (Rys. 1):

Rys. 1. Kod kolorów przy zakończeniu kabla U/STP na złączach gniazda RJ-4.
Widok od strony kabla, górnej.
   

            Nie jest istotne, którą z sekwencji zastosujemy ale należy w całym systemie stosować tylko jedną z nich. Należy jeszcze zaznaczyć, że kable skrętkowe wykonywane są w dwu odmianach:
            - kabel o żyle z drutu (pojedynczy przewód), tańszy, ale podatny na odkształcenia, do stosowania tam, gdzie kable będą zamontowane na stałe
            - kabel o żyle z linki (wiele cienkich, skręconych przewodów), elastyczny, do stosowania w obszarze roboczym i do krosowania.

Kable światłowodowe.

            Rozróżnia się kable jednomodowe (single-mode, SM) i wielomodowe (multi-mode, MM). W tych ostatnich pojawiają się częstotliwości harmoniczne wynikłe z kształtu fali świetlnej w nośniku (tak, jak napięta lina może drgać tylko w swoim środku a może też w 1/4 i 3/4 a środek pozostaje nieruchomy) . Kable MM są tańsze, charakteryzują się jednak wyższą stopą błędów i większym tłumieniem, co ogranicza długość światłowodu. Dlatego przy zastosowaniu Gigabit Ethernet sugeruje się światłowody jednomodowe (przy niższych częstościach jest to bez znaczenia).

            Kolejnym parametrem jest ilość włókien światłowodu – normy zalecają 12, ale nie jest to wymóg. Wreszcie trzecim parametrem jest grubość pojedynczego włókna (włókno – odpowiednik pary w skrętce – składa się z rdzenia i płaszcza, różniących się współczynnikiem załamania światła). W/g badań prowadzonych przy powstawaniu Gigabit Ethernet lepszy okazuje się stosunek 50/125µm niż 62.5/125 µm ale dla mniejszych częstości jest to bez znaczenia.

            Zakończenie kabla światłowodowego, sugerowane przez normę EN 50173 może być jednym z trzech standardów:

 • złącze ST (simplex, tj. transmisja jednokierunkowa przez 1 włókno), zalecana do instalacji starszych ze względu na kompatybilność.

 • złącze SC (simplex / duplex, także transmisja dwukierunkowa przez 1 włókno), zalecana obecnie do instalacji nowszych.

 • złącze MT-RJ (tylko duplex), z przyszłością ale jeszcze mało popularne.
 • Parametry okablowania i ich pomiary.

              Normy określają parametry, jakie powinien spełniać system okablowania strukturalnego, aby mógł być zaliczony do odpowiedniej klasy / kategorii. Ponieważ obecnie znaczenie mają w zasadzie kategorie 5 i 5E w tym opracowaniu poświęcimy im większą uwagę.
             
  W kategorii 5 (klasie D wg PN-EN 50173) sprawdzane są następujące parametry:

 • Rozszycie, czyli poprawność połączeń w/g proponowanego schematu.

 • Długości kabli (tabela poniżej).

 • Tłumienie sygnału.

 • NEXT (objaśnione dalej).

 • ACR (objaśnione dalej).

 • Tabela 1. Długości połączeń w/g EN 50173

  Rodzaj kabla Maksymalne długości połączenia [m] dla różnych klas
  A B C D Optyczna
  UTP kategorii 3 2000 200 100 -- Nie dotyczy
  UTP kategorii 5 3000 260 160 100
  STP 150 Ohm 3000 400 250 150
  Światłowód MM nie dotyczy 2000
  Światłowód SM 3000

              Tłumienie sygnału określa się (jako jedyny parametr) dla połączeń światłowodowych (dla kabli skrętkowych pozostałe parametry w pełni charakteryzują daną linię). Dla światłowodów MM wymagane wartości określa:

  Tabela 2. Parametry połączenia optycznego (typ MM).

  Rodzaj podsystemu Maksymalna długość [m] Tłumienie w dB
  850nm 1300nm
  Pionowy campusu 1500 7,4 3,6
  Pionowy budynku 500 3,9 2,6
  Poziomy 100 2,5 2,2

  (jak widać tłumienie jest mniejsze przy zastosowaniu światła podczerwonego o długości fali 1300 nm, co wynika z fizycznych właściwości światłowodu).

              Sygnał transmitowany w jednej parze kabla skrętkowego nie pozostaje (nawet przy zastosowaniu oplotu) bez wpływu na pozostałe pary w kablu, powodując zakłócenia zwane przesłuchami. Oddziałują one na obu końcach kabla. Stosowana jest następująca nomenklatura:

  NEXT – przesłuch zbliżny (Near End CrossTalk) jest to poziom zakłóceń, indukowanych w danej parze na skutek transmisji sygnału w innej parze, mierzony po stronie źródła sygnału.

  FEXT – przesłuch zdalny (Far End CrossTalk) jest to poziom zakłóceń, indukowanych w danej parze na skutek transmisji sygnału w innej parze, mierzony po stronie odbiornika sygnału. Parametr ten zależy od długości łącza i nie jest specyfikowany w normach. Zamiast niego używa się różnicy pomiędzy FEXT i tłumieniem, tzw. ELFEXT (Equal-level Far End Cross Talk), która jest niezależna od długości łącza.

  Schematycznie objaśnia to poniższy

  Rys. 2. Zakłócenia NEXT (po lewej) i FEXT (po prawej)

  Sygnał prostokątny (górna para) jest transmitowany z nadajnika Tx (po lewej). Powoduje on zakłócenia w innej parze, zarówno w odbiorniku (Rx) urządzenia lewego (przesłuch NEXT) jak i nadajniku (Tx) urządzenia prawego (przesłuch FEXT). W rezultacie zakłócana jest transmisja z prawej do lewej, co ma znaczenie jeżeli stosujemy protokół typu duplex.

              ACR -asymetria transmisji, stosunek tłumienia do przesłuchu (Attenuation Crosstalk Ratio) jest kolejną wielkością ujętą w normach i opisuje pogarszanie się właściwości toru transmisji wraz ze wzrostem częstotliwości przenoszonego sygnału. Wynika to z modelu fizycznego skrętki, którą można częściowo traktować jako szeregową oporność typu indukcyjnego i równoległą typu pojemnościowego. Przy wzroście częstotliwości tłumienie rośnie, rosną też przesłuchy NEXT. Po przekroczeniu granicznej częstotliwości poziom sygnału zrówna się z poziomem szumów i linia stanie się bezużyteczna.

  Sposób określania parametru ACR pokazuje poniższy

  Rys. 3. Określanie ACR

  (Na powyższym rysunku „tłumienie” należy interpretować ze znakiem „-„, tj. opadająca krzywa oznacza większe tłumienie. Natomiast rosnąca krzywa NEXT pokazuje wzrost przesłuchów ze wzrostem częstotliwości).

              Wprowadzenie Gigabit Ethernet zaostrzyło żądania wobec linii transmisyjnej i doprowadziło do powstania kategorii 5E, rozszerzającej kategorię 5. Normy wymagają pomiarów następujących dodatkowych parametrów dla kategorii 5E (znaczenia skrótów są objaśniane dalej.

  • PS-NEXT

  • ELFEXT (patrz FEXT powyżej)

  • PS-ELFEXT

  • Straty odbiciowe

  • Różnica opóźnień

              Istotną nowością są parametry PS-... Oznaczają one sumę zakłóceń wnoszonych do danej pary przez wszystkie pozostałe pary (ten parametr jest istotny w przypadku Gigabit Ethernet, gdzie transmisja jest prowadzona wszystkimi 4-ma parami w trybie duplex) (PS = Power Sum of...). Ideę wielkości PS-NEXT i PS-FEXT objaśnia rysunek. Natomiast PS-ELFEXT ma się do PS-FEXT jak ELFEXT do FEXT.

  Rys. 4. Zakłócenia PS-NEXT (po lewej) i PS-FEXT (po prawej)

  Wielkości PS-... można związać z pomiarami wykonywanymi na pojedynczych parach, ponieważ moce zakłóceń dodają się. Określa to następujacy wzór (gdzie Pn - numer pary w kablu n-parowym):

  Norma określa następujące wartości sum przesłuchów w zależności od częstotliwości sygnału

  Tabela 3. Parametry wymagane w kategorii 5E wg normy EIA/TIA

  Częst.
  NEXT
  PS-NEXT
  PS-NEXT
  PSELFEXT
  MHz
  dB
  dB
  dB
  dB
  1.00
  60.00
  57.00
  58.00
  58.00
  4.00
  54.80
  52.00
  48.00

  45,00

  8.00
  50.00
  47.10
  41,90
  38,90
  10.00
  48.50
  45.60
  40,00
  37,00
  16.00
  45.20
  42.20
  35,00
  32,90
  20.00
  43.70
  40.70
  34,00
  31,00
  25.00
  42.10
  39.10
  32,00
  29,00
  31.25
  40.60
  37.50
  30,10
  27,10
  62.50
  35.70
  32.60
  24,10
  21,10

  100.00

  32.30
  29.30

  20,00

  17,00

  (W powyższej tabeli mniejsza liczba oznacza gorszy stosunek szum / sygnał, np. 32 dB NEXT przy 100 MHz oznacza stosunek szum/sygnał ok. 1 / 1500 ale przy 25 MHz już ok. 1 / 15000 – skala jest logarytmiczna).

              Straty odbiciowe (Return Loss) jest to stosunek mocy sygnału odbitego od końca linii transmisyjnej do mocy sygnału wejściowego. Straty et mają charakter interferencyjny i powstają wskutek braku dopasowania impedancji linii do częstotliwości sygnału. Można je wyjaśnić przy pomocy modelu napiętej struny, która drga z określoną częstotliwością. Pobudzenia jej do drgań z inną częstotliwością wymaga nieustannego nakładu energii – albo sygnał zostanie natychmiast wytłumiony.

              Różnica opóźnień (Propagation Delay Skew) rozchodzenia się sygnału wzdłuż toru wynika z niedokładności wykonania kabla i ma znaczenie jedynie przy jednoczesnej transmisji przez wszystkie 4 pary. Sygnał rozchodzi się w przewodzie miedzianym z prędkością V > 0.65 x prędkość światła. Oznacza to, że przy szybkości transmisji 100 MHz pojedynczy impuls „zajmuje” ok. 2m kabla (l = v / f ). Przy obecnych dokładnościach wykonania skrętki nie ma to znaczenia, ale przy częstości np. 1 GHz różnica w długości kabli skrętkowych wynosząca 20cm na przestrzeni np. 1000m staje się istotnym powodem przekłamań transmisji.

   

   

  Zakres działalności | Sieci lokalne | Nasi klienci | Cenniki i zamówienia | Kontakt